Jak ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności dziecka

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydają powiatowe Komisje ds. orzekania o niepełnosprawności. O właściwy dla twojego powiatu adres pytaj w urzędzie powiatowym. Ponieważ nie w każdym powiecie znajduje się Komisja ds. orzekania, może się okazać, że zostaniesz skierowany do sąsiedniego powiatu. Takie Komisje zazwyczaj są w MOPS (miejski ośrodek pomocy społecznej) lub PCPR (powiatowe centrum pomocy rodzinie).

Druki do wypełnienia wniosku otrzymasz w urzędzie powiatowym. Możesz też poprosić o przesłanie formularzy pocztą.

Wniosek o wydanie orzeczenia może złożyć przedstawiciel prawny dziecka.

INFORMACJE, KTÓRE POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA:

  • dane osobowe: imię i nazwisko wnioskodawcy, datę urodzenia, adres zamieszkania,
  • cel uzyskania orzeczenia (np. uzyskanie świadczeń finansowych z pomocy społecznej, posiadania uprawnień do korzystania z ulg, karty parkingowej),
  • uzasadnienie wniosku (czyli określenie sytuacji społecznej i zawodowej, informacje o tym, czy dana osoba ubiegała się wcześniej o ustalenie niepełnosprawności i czy pobiera świadczenia z ubezpieczenia społecznego).

Do wniosku dołączamy następujące dokumenty:

  • Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się dziecko (może to być lekarz pierwszego kontaktu), dokument ten jest ważny przez 1 miesiąc od daty wydania i w tym czasie należy złożyć wniosek,
  • Kserokopie dokumentacji medycznej (historia choroby) umożliwiające ocenę stopnia niepełnosprawności.

Kompletne wnioski, wraz z dokumentacją choroby, składa się (lub wysyła listem poleconym) do powiatowej Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności.

Teraz pozostaje tylko oczekiwanie na listowne powiadomienie o terminie posiedzenia składu orzekającego. Pojawia się ono wraz z wezwaniem do stawienia się na Komisji zazwyczaj na 2 tygodnie przed terminem posiedzenia.

W przypadku, gdy osoba starająca się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności nie może uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej choroby, pobytu w szpitalu (co trzeba udokumentować odpowiednim zaświadczeniem lekarskim) – badanie stanu zdrowia, konieczne do wydania orzeczenia może być przeprowadzone w miejscu pobytu dziecka. Trzeba wtedy we wniosku zaznaczyć w odpowiedniej rubryce, że przybycie dziecka na posiedzenie składu orzekającego nie jest możliwe. Możliwa jest też i taka sytuacja, w której przewodniczący składu orzekającego uzna, że dokumentacja medyczna, którą dysponuje, jest wystarczająca do wydania orzeczenia. Wówczas orzeczenie wydawane jest bez badania pacjenta.

Dzieci do 16. roku życia zalicza się – bez określania stopnia niepełnosprawności – do osób niepełnosprawnych wówczas, gdy mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną z powodu wady wrodzonej,  długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, a przewidywany czas, przez który będzie trwało naruszenie sprawności przekroczy 12 miesięcy. A także, gdy istnieje konieczność zapewnienia takim dzieciom całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. Dzieci, które spełniają takie warunki, mogą ubiegać się – za pośrednictwem prawnego przedstawiciela – o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, ale jest to okres nic dłuższy niż do ukończenia przez nie 16. roku życia. Po tym czasie dziecko stara się o uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Można ubiegać się o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. Dokument ten przydaje się zainteresowanej osobie przy poświadczeniu praw do korzystania z jakiejś ulgi – np. komunikacyjnej.

Przydatne linki: