Co robimy

Nasze główne działania ukierunkowane są na pomoc rodzicom dzieci urodzonych przedwcześnie oraz z zaburzeniami rozwojowymi i rehabilitację dzieci. Ale w naszej ofercie można znaleźć wiele innych ciekawych propozycji.

Celem Fundacji jest:

  • wspieranie rodziców wcześniaków tj. dzieci urodzonych przed 36 tygodniem ciąży, bliźniąt oraz wieloraczków;
  • udzielanie informacji o wcześniakach i wieloraczkach kobietom w ciąży, rodzicom wcześniaków i bliźniaków lub innym osobom zainteresowanym tą tematyką;
  • wspieranie działań zmierzających do propagowania wiedzy o wcześniakach i wieloraczkach;
  • tworzenie platformy służącej wymianie informacji pomiędzy rodzicami wcześniaków oraz wieloraczków;
  • wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym;
  • promocja, ochrona i profilaktyka zdrowia, upowszechnianie zdrowego trybu życia;
  • organizowanie i wspieranie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej, kultury fizycznej, sportu i turystyki;
  • działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
  • działania z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
  • działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.